Skupščina delničarjev

25. skupščina delničarjev KD Group d.d.

ki bo v sredo, dne  17.4.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe KD Group d.d. na Dunajski cesti 63, 1000 Ljubljana.


Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter vsemi dokumenti, je delničarjem na vpogled in razpolago na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

Poročilo KD Group d.d., v katerem so pojasnila predpostavke za prenos delnic in primernost denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o reviziji pripojitve, pogodba o pripojitvi opr. št. SV 224/19, pogodba o pripojitvi opr. št. SV  225/2019, Letna poročila  Skupina KD Group in družbe KD Group, d. d., za poslovna leta 2015, 2016 in 2017,  nerevidirano polletno  poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za prvo polletje 2018, letna poročila družb KD Kapital d.o.o. in  KD Kvart d.o.o. za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 in poročila upravnega odbora KD Group d.d. o pregledu pripojitev družb KD Kvart d.o.o. in KD Kapital d.o.o.,  v skladu s 584. členom ZGD-1,  izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin v skladu z 385. členom ZGD-1, so del gradiva za skupščino in objavljena v celoti na spletni strani družbe KD Group www.kd-group.com, v rubriki Odnosi z vlagatelji/Skupščina.


Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si.
 
Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-group.com.


Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.  konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 13.4.2019.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 13.4.2019. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.675.640 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba, skupaj z odvisnimi družbami 62.201 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več