Skupščina delničarjev

Sklic 34. skupščine delničarjev KD Group d.d., ki bo v torek, dne 9.4.2024, ob 10.00 uri pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljana, na naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je delničarjem na vpogled in dostopno na sedežu družbe KD Group d. d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.  Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov, so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-group.com.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2.4.2024.
 V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov  info@kd-group.si.  .
Na dan sklica skupščine ima družba 2.157.487 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHG. Vsaka delnica KDHG daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine družba nima v lasti delnic KDHG.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
                       

KD Group d. d.
Upravni odbor

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več