Pogosta vprašanja

 • 1. Kako lahko svoje delnice (obveznice) družbe prodam?
  Delnice in obveznice lahko prodate samo s posredovanjem enega od članov Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, to je preko borznoposredniške družbe ali banke. Seznam borznih članov.

  Zaprite odgovor
 • 2. Koliko znaša vrednost delnice (obveznice) družbe KD Group d.d.?
  Tečaj delnic in obveznic družbe KD Group d.d. so objavljeni v borzni tečajnici na spletnih straneh Ljubljanske borze, družba pa jih objavlja tudi na svoji spletni strani tečaj delnice KD Group in tečaji obveznic KD Group.

  Zaprite odgovor
 • 3. Kaj moram storiti, če podedujem vrednostne papirje?
  V primeru dedovanja delnic oziroma obveznic družbe morate na KDD – Klirinško depotno družbo d.d. nasloviti zahtevo za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja. Vlogo in potrebna dokazila pošljete po pošti ali oddate osebno na vložišču KDD d.d.
  Podrobnejše informacije lahko dobite pri KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, po telefonu 01 307 35 30, elektronski pošti info@kdd.si in na njihovi spletni strani Dedovanje vrednostnih papirjev.

  Zaprite odgovor
 • 4. Komu sporočim spremembo svojih osebnih podatkov (bivališča, osebnega imena ali priimka)?
  Spremembo svojih osebnih podatkov morate pisno sporočiti KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
  Podrobnejše informacije lahko dobite pri KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, po telefonu 01 307 35 30, elektronski pošti info@kdd.si in na njihovi spletni strani Sprememba osebnih podatkov.

  Zaprite odgovor
 • 5. Koliko delnic oziroma obveznic družbe KD Group d.d. imam?
  Družba KD Group d.d. ne vodi delniške knjige in nima seznama delničarjev ali imetnikov obveznic. Register imetnikov vrednostnih papirjev vodi in ureja KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., ki na podlagi pisne zahteve izda izpis stanja na računu vrednostnih papirjev.
  Podrobnejše informacije lahko dobite pri KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, po telefonu 01 307 35 30, elektronski pošti info@kdd.si in na njihovi spletni strani Izpis stanja na računu.

  Zaprite odgovor
 • 6. Kaj se je zgodilo z delnicami KDHP?
  Delničarji družbe KD Group d.d. so na 18. skupščini družbe dne 30.8.2013 sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe KD Group d.d. z umikom celotnega razreda prednostnih participativnih kumulativnih delnic oznake KDHP.

  Na podlagi navedenega sklepa so bile delnice KDHP z dnem 15. 11. 2013 izbrisane iz registra vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. in umaknjene iz trgovanja pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Po poteku zakonskega 6-mesečnega roka so bile dne 16. 5. 2014 v KDD d.d. izdane obveznice KDH3 in vpisane na ime vseh delničarjev družbe, ki so bili kot imetniki prednostnih delnic KDHP na dan 15. 11. 2013 vpisani v delniški knjigi pri KDD.

  Vsak imetnik prednostnih delnic oznake KDHP je tako za posamezno delnico KDHP namesto izplačila v denarju dne 16.5.2014 prejel po eno novo izdano obveznico oznake KDH3 z nominalnim zneskom 20,00 EUR.

  Dne 2. 7. 2014 so bile obveznice KDH3 uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze in se z njimi lahko trguje na Ljubljanski borzi.

  Vsa obvestila in informacije o poteku postopkov ter dokumente je družba KD Group d.d. objavljala na svojih spletnih straneh http://www.kd-group.com v sklopu zavihka Odnosi z vlagatelji/Javne objave za leti 2013 in 2014. V okviru teh obvestil je družba objavila tudi dokumenta »Pogoji izdaje obveznic KDH3 in ostale informacije v zvezi z obveznicami KDH3« in »Prospekt za uvrstitev obveznic KDH3 na organiziran trg vrednostnih papirjev«.

  Zaprite odgovor
 • 7. Imel naj bi obveznice KDH3, vendar pa takih obveznic nisem kupil. Kako to?
  Novembra 2013 je bil izveden postopek umika delnic KDHP, v okviru katerega so bile delničarjem imetnikom prednostnih delnic KDHP namesto izplačila v denarju izdane obveznice z oznako KDH3. Podrobneje je o tem obrazloženo v odgovoru pri 6. vprašanju »Kaj se je zgodilo z delnicami KDHP?«.

  Zaprite odgovor
 • 8. Od davčnega organa sem prejel poziv za vložitev napovedi za odmero davka od dobička od odstvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2013, čeprav v tem letu nisem prodal nobenih delnic. Kako to?
  Novembra 2013 je bil izveden postopek umika delnic KDHP. Podrobneje o tem je obrazloženo v odgovoru pri 6. vprašanju »Kaj se je zgodilo z delnicami KDHP?«.

  Skladno s 94. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; ZDoh-2), se takšna zamenjava kapitala šteje za odsvojitev kapitala in se poroča v Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

  Dohodek iz kapitala je v ZDoh-2 urejen v členih od številke 92. do 104. V povezavi z 98. členom ZDoh-2 (vrednost kapitala ob pridobitvi) je potrebno upoštevati še 152. člen prehodnih določb, kjer je določeno, da se za nabavno vrednost vrednostnih papirjev, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, šteje tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, razen če je dejanska nabavna vrednost takih vrednostnih papirjev višja od tržne vrednosti na dan 1. januarja 2006.

  Tržni tečaj delnic KDHP na Ljubljanski borzi na zadnji trgovalni dan leta 2005 in veljavni tudi na dan 1. 1. 2006 je znašal 24,21 EUR.

  Ker družba s konkretnimi podatki o transakcijah posameznega delničarja z delnicami z oznako KDHP ne razpolaga, se glede vložitve napovedi kapitalskih dobičkov po potrebi posvetujete z davčnim strokovnjakom.

  Zaprite odgovor
 • 9. Kaj je nastalo iz mojih certifikatnih delnic, ki sem jih vložil v Kmečki sklad?
  Od vložitve certifikatov v letih 1994 do 1996 v enega od takratnih PID Kmečkih skladov pa vse do danes je bilo izvedenih veliko statusnih preoblikovanj in zamenjav delnic. Informativni opis zgodovine certifikatnih delnic – od delnic KM0S do delnic KDHR in KDHP oz. obveznic KDH3 – je na tej povezavi.

  Zaprite odgovor
 • 10. Kaj pomeni ukinitev registrskih računov pri KDD?
  Informacija o postopkih v zvezi z ukinitvijo registrskih računov pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana je dostopna na tej povezavi.

  Zaprite odgovor