Delnice KDHP

Pojasnilo o umiku delnic z oznako KDHP

Zaradi pogostih vprašanj imetnikov obveznic z oznako KDH3, ki so bili pred tem imetniki delnic z oznako KDHP, družba na tem mestu objavlja pojasnilo glede umika oz. izbrisa delnic z oznako KDHP.

Novembra 2013 je bil na podlagi sklepa 18. skupščini družbe dne 30.8.2013 izveden postopek zmanjšanja osnovnega kapitala družbe KD Group d.d. in umika prednostnih delnic oznake KDHP.
Delničarji družbe KD Group d.d. so na 18. skupščini družbe dne 30.8.2013 sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe KD Group d.d. z umikom celotnega razreda prednostnih participativnih kumulativnih delnic oznake KDHP.

Na podlagi navedenega sklepa so bile delnice KDHP z dnem 15. 11. 2013 izbrisane iz registra vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. in umaknjene iz trgovanja pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Po poteku zakonskega 6-mesečnega roka so bile dne 16. 5. 2014 v KDD d.d. izdane obveznice KDH3 in vpisane na ime vseh delničarjev družbe, ki so bili kot imetniki prednostnih delnic KDHP na dan 15. 11. 2013 vpisani v delniški knjigi pri KDD.

Vsak imetnik prednostnih delnic oznake KDHP je za posamezno delnico KDHP namesto izplačila v denarju dne 16. 5. 2014 prejel po eno novo izdano obveznico oznake KDH3 z nominalnim zneskom 20,00 EUR.

Dne 2. 7. 2014 so bile obveznice KDH3 uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze in se z njimi lahko trguje na Ljubljanski borzi.

Vsa obvestila in informacije o poteku postopkov ter dokumente je družba KD Group d.d. objavljala na svojih spletnih straneh www.kd-group.com/sl/odnosi-z-vlagatelji/javne-objave/ v sklopu javnih objav za leti 2013 in 2014. V okviru teh obvestil je družba objavila tudi dokumenta »Pogoji izdaje obveznic KDH3 in ostale informacije v zvezi z obveznicami KDH3« in »Prospekt za uvrstitev obveznic KDH3 na organiziran trg vrednostnih papirjev«.

Skladno s 94. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDoh-2) se takšno izplačilo (izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe) šteje za odsvojitev kapitala in se poroča pristojnemu finančnemu uradu v napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (v nadaljevanju: davčna napoved).

Če kot imetnik delnic KDHP niste vložili davčne napovedi za leto 2013, ste dolžni to storiti. Napoved vložite na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«, pri čemer vam priporočamo, da zaradi zamude roka ob predložitvi davčne napovedi izkoristite možnost insitituta samoprijave, vendar najpozneje do izdaje odmerne odločbe oziroma do začetka morebitnega  postopka o prekrški, v skladu z določbo 63. člena Zakona o davčnem postopku. Tako predloženo napoved je potrebno na primeren način označiti tako, da bo jasno razvidno, da gre za napoved predloženo na podlagi samoprijave: davčni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 2 (samoprijava).   

Dobiček iz kapitala je v ZDoh-2 urejen v poglavju 6.3., v členih od 92 do 104.

V povezavi z 98. členom ZDoh-2 (vrednost kapitala ob pridobitvi) je potrebno upoštevati tudi 152. člen prehodnih določb, kjer je določeno, da se za nabavno vrednost vrednostnih papirjev, ki so bili pridobljeni pred 1.1.2003, šteje tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, razen če je dejanska nabavna vrednost takih vrednostnih papirjev višja od tržne vrednosti na dan 1.1.2006.

Tržni tečaj delnic KDHP na Ljubljanski borzi na zadnji trgovalni dan leta 2005 in veljavni tudi na dan 1. 1. 2006 je znašal 24,21 EUR.

V povezavi z 99. členom ZDoh-2 (vrednost kapitala ob odsvojitvi) je bila vrednost ene delnice KDHP ob odsvojitvi dne 15.11.2013 določena v višini 20,00 EUR, kar predstavlja nominalno vrednost ene obveznice KDH3.

Ker družba s konkretnimi podatki o transakcijah posameznega delničarja z delnicami z oznako KDHP ne razpolaga, se glede vložitve napovedi kapitalskih dobičkov po potrebi posvetujete z davčnim strokovnjakom.