Zgodovina

2020

Pomembnejši dogodki v letu 2020:

  • 25. 5. 2020 je družba KD Group objavila sklic 27. skupščine delničarjev.
  • Delničarji so se 26. 6. 2020 na 27. skupščini KD Group seznanili z letnim poročilom za leto 2019 ter potrdili predlog delitve bilančnega dobička. Del bilančnega dobička v višini 79.061.184,00 evrov se je uporabil za izplačilo dividend, kar je z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znašalo bruto vrednost 32,00 evrov na delnico. Skupščina se je seznanila tudi s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic ter potrdila zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
  • Dne 3. 7. 2020 je bil izdan sklep sodišča o vpisu spremembe statuta družbe zaradi znižanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic z oznako KDHR. Po vpisu sprememb v sodni register dne 3. 7. 2020 osnovni kapital družbe znaša 78.037.489,57 evra, število izdanih delnic z oznako KDHR pa znaša 2.337.613. Družba je v nadaljevanju izvedla umik 133.049 delnic KDHR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.
  • Družba KD Group je dne 10. 7. 2020 izplačala 74.803.616 evrov dividend.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.