Zgodovina

2019

Pomembnejši dogodki v letu 2019

  • 15. 1. 2019 je bila zaključena likvidacija družbe Permanens d. o. o., ki je bila izbrisana iz registra in ni več del Skupine KD Group.
  • 13. 2. 2019 je bil s prenosom vseh delnic Adriatica Slovenice na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B. V. zaključen prodajni postopek v skladu s pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23. 5. 2018.
  • 13. 2. 2019 je bilo v celoti poplačano bančno posojilo in obveznice z oznako KDH4. S poplačilom bančnega posojila se je sprostila hipoteka na zemljišču odvisne družbe in vsa druga zavarovanja posojila.
  • 13. 2. 2019 je član upravnega odbora družbe Gabrijel Škof predsedniku upravnega odbora podal odstopno izjavo s funkcije člana upravnega odbora družbe in sicer z dnem zasedanja 25. skupščine delničarjev družbe.
  • 6. 3. 2019 se je zaradi izbrisa zastave 200.000 delnic z oznako KDHR zmanjšalo število lastnih delnic na 62.201.
  • 5. 3. 2019 sta bili registrskemu organu predloženi pogodbi o pripojitvi družb KD Kapital in KD Kvart k družbi KD Group. Obračunski dan obeh pripojitev je 31. 12. 2018, pri čemer se šteje, da so vsa dejanja na račun prevzemne družbe opravljena od vključno 1. 1. 2019 dalje, pripojitev pa se izvede z vpisom pripojitve v sodni register
  • V obdobju od 13. 3. 2019 do vključno 22. 3. 2019 je družba z nakupi na Ljubljanski borzi pridobila 142.071 lastnih delnic z oznako KDHR. Skupno število lastnih delnic po teh nakupih znaša 204.272, kar predstavlja 7,63 odstotka vseh izdanih delnic.
  • Upravni odbor družbe je na seji 25. 4. 2018 sprejel revidirano letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za poslovno leto 2017.
  • 17. 4. 2019 je bil na 25. skupščini delničarjev KD Group d. d. za člana upravnega odbora z dnem skupščine in z mandatno dobo štirih let imenovan Gregor Sluga. Delničarji so na skupščini dali soglasje k pripojitvi družb KD Kapital d. o. o in KD Kvart d. o. o k družbi KD Group d. d.. Ker se pripojitev uvršča med statusna preoblikovanja, je družba KD Group d. d. dolžna upoštevati določila Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in mora delničarjem ponuditi primerno denarno odpravnino. Skupščina delničarjev je potrdila plačilo denarne odpravnine v višini 86,67 evra za vsako delnico KDHR.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.