Zgodovina

2017

Spremembe v sestavi Skupine KD Group v letu 2017

 • 27. 11. 2017 je bila družba Vaš partner d. o. o. izbrisana iz registra, in s tem ni več del Skupine KD Group
 • 26. 12. 2017 je bila družba AS Neživotno osiguranje a. d. o. v likvidaciji izbrisana iz registra – prenehala je z delovanjem, in s tem ni več del Skupine KD Group.
 • Družbi Sarbon Invest in Kredo Group na 31. 12. 2017 nista več vključeni v konsolidacijo Skupine.

Drugi pomembnejši dogodki v letu 2017

 • 1. 1. 2017 je KD Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad, praznoval 25 let.
 • 5. 1. 2017 je družba KD Skladi začela tržiti novi podsklad KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR.
 • 9. 3. 2017 so delničarji na 22. skupščini delničarjev družbe KD Group za člana upravnega odbora družbe za štiriletno mandatno obdobje, ki se je začelo 10. 3. 2017, imenovali Matijo Gantarja.
 • 27. 3. 2017 je upravni odbor KD Group sprejel Kodeks upravljanja Skupine KD, ki ga bo družba uporabljala kot svoj referenčni kodeks. Kodeks upravljanja Skupine KD je objavljen na spletni strani družbe www.kd-group.com.
 • 29. 3. 2017 je bila z aplikacijo za sklepanje življenjskih zavarovanj Skleni AS podpisana prva ponudba za življenjsko zavarovanje. AS je tako prva zavarovalnica v Sloveniji, ki omogoča takojšen sprejem oziroma sklenitev življenjskega zavarovanja prek spletne aplikacije.
 • Nadzorni svet KD Skladov je 14. 4. 2017 Casperja Fransa Rondeltapa imenoval za člana uprave za nov štiriletni mandat, ki bo začel 18. 6. 2017.
 • 9. 5. 2017 je nekdanji Kolosej v Mariboru dobil novo celostno grafično podobo in novo ime – Maribox. Na novinarski konferenci je družba Projektor, ki upravlja s stavbo, predstavila tudi začetek prenove stavbe in kinodvoran, poslovne rezultate in razvojne načrte.
 • 30. 5. 2017 je potekala 52. seja skupščine delničarjev družbe Adriatic Slovenica. Sprejeti so bili sklepi o razporeditvi bilančnega dobička družbe na 31. 12. 2016, del bilančnega dobička v znesku 10.613.539,21 evrov se uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 28.807.724,13 evrov ostane nerazporejen. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2016.
 • Nadzorni svet družbe Adriatic Slovenica je na seji 21. 6. 2017 sprejel strategijo Adriatica Slovenice za obdobje 2017–2022, imenoval Gabrijela Škofa za predsednika uprave s petletnim mandatom od 1. 10. 2017 in sklical skupščino delničarjev, ki bo 8. 8. 2017.
 • Družba KD Skladi je 14. 7. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (z 29. 6. 2017) za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega nepremičninskega sklada.
 • Družbi Adriatic Slovenica je bila 17. 7. 2017 izdana odločba Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške za opravljanje poslov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S tem Adriatic Slovenica prek podružnice Zagreb vstopa na hrvaški trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.
 • 8. 8. 2017 je potekla 53. seja skupščine delničarjev družbe Adriatic Slovenica. Za petletni mandat so bili za člane nadzornega sveta Adriatica Slovenice imenovani Aljoša Tomaž, Tomaž Butina in Aleksander Sekavčnik.
 • 31. 8. 2017 je potekala 23. skupščina delničarjev družbe KD Group, na kateri so prisotni delničarji podelili razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2016 in imenovali člane upravnega odbora Matjaža Gantarja, Aleksandra Sekavčnika, Tomaža Butino, Katarino Valentinčič Istenič, Aljošo Tomaža in Gabrijela Škofa za nov štiriletni mandat, ki začne teči z dnem 18. 11. 2017. Delničarji so sprejeli sklep o spremembi statuta družbe glede odobrenega kapitala, na podlagi katerega je upravni odbor pooblaščen za povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala za obdobje petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na 23. skupščini delničarjev, ter sklep o določitvi plačila članom upravnega odbora, plačila oziroma povračila stroškov članom upravnega odbora in plačila članom komisij upravnega odbora.
 • 1. 9. 2017 je bonitetna agencija FITCH Ratings družbi KD Group potrdila kreditno bonitetno oceno »BB» in družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., kot največji odvisni družbi KD Group, bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja za obe družbi »stabilno«.
 • Upravni odbor KD Group je na svoji seji 10. 11. 2017 ponovno preveril strateške usmeritve Skupine KD Group in s tem namenom izbral finančnega svetovalca Lazard za iskanje strateškega investitorja za nakup večinskega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d.
 • Upravni odbor KD Group je na seji 17. 11. 2017 imenoval predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora ter izvršna direktorja družbe v novem mandatu, ki začne teči 18. 11. 2017. Upravni odbor je za predsednika imenoval Matjaža Gantarja, za namestnika predsednika Aleksandra Sekavčnika ter Aljošo Tomaža za glavnega izvršnega direktorja družbe in Zorana Boškovića za namestnika glavnega izvršnega direktorja.
 • 29. 11. 2017 je nadzorni svet Adriatica Slovenice imenoval Jureta Kvaternika za novega člana uprave z odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.