Zgodovina

2016

Spremembe v sestavi Skupine KD Group v letu 2016

Februar
 • Družba KD Group je 2. 2. 2016 prodala 22,26-% delež v pridruženi družbi ZIF VIB Fond, Banja Luka. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi ZIF VIB Fond.
 • 5. 2. 2016 je Adriatic Slovenica od družbe KD Kvart kupil 100-% poslovni delež v odvisni družbi Atis inženiring, d.o.o., in jo še isti dan preimenovala v ZDRAVJE AS, d. o. o. Osnovna dejavnost družbe je specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.
Marec
 • Družba KD Kvart je 22. 3. 2016 prodala 30,00-% delež pridružene družbe Medium Media, d. o. o. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi Medium Media.
Maj
 • Družbe Adriatic Slovenica, KD Group in KD Kapital so 10. 5. 2016 prodale 26,90-% delež pridružene družbe KR, d. d. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi KR.
Julij
 • Družba KD Group je 7. 7. 2016 zavarovalnici Adriatic Slovenica prodala 90,1-% poslovni delež v odvisni družbi KD IT, d. o. o., s čimer je Adriatic Slovenica postala imetnica 100-% poslovnega deleža družbe KD IT.
Avgust
 • 29. 8. 2016 je Adriatic Slovenica na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi, sklenjene s KD Group 25. 5. 2016, in izdanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencije za trg vrednostnih papirjev pridobila 100-% poslovni delež v družbi KD Skladi.
September
 • Družba KD Kapital je 14. 9. 2016 prodala 51-% delež v družbi VIB, a.d., Banja Luka. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi VIB.
November
 • Družba KD Kvart, d. o. o., je 14. 11. 2016 kupila 100,00-% delež družbe Agent, d. o. o., Izola.
December
 • Družba KD Kapital je 20. 12. 2016 prodala 98,92-% delež v družbi ABDS, d. o. o., Sarajevo. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi ABDS.

Drugi pomembnejši dogodki v letu 2016

 • Upravni odbor družbe KD Group, d. d., je na svoji seji 28. 1. 2016 za izvršnega direktorja družbe, ki ni član upravnega odbora, imenoval Jureta Kvaternika z mandatom do 16. 11. 2017. Upravni odbor je novemu izvršnemu direktorju Juretu Kvaterniku dodelil poslovna področja finance, računovodstvo in kontroling.
 • Adriatic Slovenica je poslovanje uspešno prilagodila zahtevam Solventnosti II.
 • Adriatic Slovenica je uspešno aktivirala nov, sodoben, varen in hiter portal MOJ AS, s katerim lahko stranke same pregledujejo svoje zavarovalne police, preverjajo plačila, spreminjajo način plačevanja, prijavijo škodo in spremljajo potek njenega reševanja.
 • Družbi KD Skladi in ILIRIKA DZU sta 4. 3. 2016 sklenili Pogodbo o prenosu upravljanja, s katero je bil opravljen prenos upravljanja podskladov ILIRIKA Krovnega sklada na družbo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3. 10. 2016 je bila izvedena pripojitev podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada.
 • Nadzorni svet družbe KD Skladi je 19. 4. 2016 imenoval Luko Podlogarja za predsednika uprave za nov štiriletni mandat, ki se je začel 27. 7. 2016.
 • Adriatic Slovenica je na podlagi ponudbe za izdajo vrednostnih papirjev, naslovljene na dobro poučene vlagatelje, 24. 5. 2016 izdala obveznice v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 evrov. Obveznice, ki ustrezajo določilom evropske direktive Solventnost II, so uvrščene v večstranski sistem trgovanja (MTF) Irske borze – Irish Stock Exchange's Global Exchange Market (GEM).
 • Po ustavitvi prodaje je AS neživotno osiguranje, a. d. o., Beograd izvedel prenos zavarovalnega portfelja in začel prostovoljno likvidacijo.
 • KD Skladi so avgusta 2016 ponovno osvojili prestižno nagrado revije World Finance za najboljšo družbo za upravljanje premoženja v Sloveniji v letu 2015.
 • 29. 8. 2016 je potekala 21. skupščina delničarjev družbe KD Group, na kateri so prisotni delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora ter imenovanju finančnega revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018.
 • Mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings je julija in novembra 2016 družbi KD Group potrdila kreditno bonitetno oceno BB in družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, kot največji odvisni družbi KD Group bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice BBB-. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja za obe družbi »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu in trgu upravljanja premoženja in tudi ustrezno kapitalizacijo.
 • Zaradi odstopa članice uprave Adriatica Slovenice Varje Dolenc z mesta članice uprave 31. 10. 2016 je nadzorni svet Adriatica Slovenice 27. 10. 2016 imenoval Jureta Kvaternika za novega člana uprave, pod pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.
 • Družba KD Skladi je 23. 12. 2016 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero se je alternativnemu investicijskemu skladu KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad, ki ga bo upravljala družba KD Skladi, priznal status specialnega investicijskega sklada.
 • Zaradi nekajletnega višanja stroškov zdravstvenih storitev in doplačil k tem storitvam ter napovedi, ki kažejo, da bodo doplačila naraščala tudi v letu 2017, je začela Adriatic Slovenica decembra 2016 aktivnosti za dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalce je obvestila, da bo od 1. 3. 2017 premija višja.
 • Neodvisna mednarodna agencija Morningstar je konec leta 2016 podelila štirim skladom od dvanajstih ocenjenih skladov KD Krovnega sklada največ 4 zvezdice ali 5 zvezdic: KD Vitalnost (5), KD Prvi izbor (5), KD Bond (4) in KD Tehnologija (4).


KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.