Zgodovina

2005

1. januar 2005

Delovati prične spletni portal Finančna točka.

3. januar 2005

Ustanovitev oziroma vpis v sodni register nove zavarovalnice – Slovenica Življenje, življenjska zavarovalnica, d. d., kot prve slovenske specializirane zavarovalnice.

28. januar 2005 

KD Investments, sprav. spol. a. s., Slovaška je vpisana v sodni register.

1. februar 2005

Skupna sredstva v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih KD Investments d. o. o. (KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, in KD Bond, obvezniški vzajemni sklad) presežejo 100 milijard tolarjev.

5. maj 2005

Upravi družbe KD Holding d. d. in KD Group d. d. podpišeta pogodbo o pripojitvi družbe KD Group d. d. k družbi KD Holding d. d. Dne 5. maja 2005 nadzorni svet KD Holding d. d. na svoji seji potrdi postopek pripojitve družbe KD Group d. d., enako odločitev sprejme tudi nadzorni svet družbe KD Group d. d. Dne 22. junija 2005 na skupščinah delničarjev obeh družb pride do umika predloga za pripojitev družbe KD Group d. d. k družbi KD Holding d. d.

11. maj 2005

Družba KD Asset Management d. o. o., Zagreb, prejme dovoljenje Komisije za trg vrednostnih papirjev Republike Hrvaške za opravljanje dejavnosti in je 11. maja 2005 vpisana v sodni register.
7. septembra 2005 je na Zagrebški borzi uspešno sklenjena prva transakcija, pri kateri je posredovala borzna hiša KD Asset management d. o. o.

16. maj 2005

Vplačila začneta sprejemati KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in KD MM, vzajemni sklad denarnega trga.

19. maj 2005

V Ljubljani se odpre nov zabaviščni center Arena Vodafone live!, ki se razteza na površini 9.000 kvadratnih metrov.

6. junij 2005

KD Group d. d. v skladu z izdanim dovoljenjem Banke Slovenije z dne 24. februarja 2005 za pridobitev kvalificiranega deleža, ki posredno ali neposredno dosega ali presega 20-odstotni delež kapitala ali glasovalnih pravic v Deželni banki Slovenije, pridobi dodatnih 25.070 delnic DBS in tako skupaj s prej pridobljenimi delnicami doseže 10,96-odstotni lastniški delež v banki.

15. junij 2005

KD Holding d. d. poveča svoj delež v zavarovalni družbi Adriatic za 35,57 odstotka in s tem postane njen drugi največji lastnik.

30. junij 2005

KD BPD, d. o. o., prejme dovoljenje ATVP za trženje investicijskega sklada KD DeLux v Sloveniji. Krovni sklad KD DeLux SICAV sestavlja pet podskladov. 4. julija KD BPD, d. o. o., začne s trženjem vseh petih podskladov.

14. julij 2005

SAI KD Investmenst S. A., Romunija, v Bukarešti odpre prvo Finančno točko.

15. julij 2005

Na podlagi sklepov skupščine delničarjev posebne investicijske družbe KD ID 16. decembra 2004 se, zaradi spremembe nominalne vrednosti delnic družbe s 100 tolarjev na 1000 tolarjev, opravi zamenjava delnic KDIN v KDIR. Spremenjena firma družbe se glasi KD ID, delniška investicijska družba, d. d., skrajšana firma pa KD ID, delniška ID, d. d. Investicijska družba je tako usklajena z določbami ZISDU-1.

18. avgust 2005

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., prejme sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani 12. avgusta 2005, s katerim je bila v sodni register vpisana sprememba zastopnika, in sicer je odslej oseba, pooblaščena za zastopanje posebne investicijske družbe, KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

22. september 2005

Spremembe imen skladov KD Investments d. o. o., Zagreb, in sicer VictoriaFond se preimenuje v KD Victoria, OrbisFond v KD Adria Bond in Galilei Fond v KD Balanced.


12. oktober 2005

V romunski sodni register je vpisana borznoposredniška družba KD Capital Management S. A. To je že druga borznoposredniška družba Skupine KD Group v tujini. Dovoljenje romunske Komisije za trg vrednostnih papirjev prejme 20. februarja 2006.

13. oktober 2005

Delničarji finančne družbe KD Holding d. d. sprejmejo sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe za 10.416.848.000 tolarjev s 13.119.576.000 tolarjev na 23.536.424.000 tolarjev. Osnovni kapital se poveča z vplačilom stvarnih vložkov, za katere se izda 1.302.106 novih, navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic družbe z oznako KDHR.

2. november 2005

Ustanovljena je družba KD Investments Sp. Z. o. o., Varšava, Poljska, ki se bo ukvarjala s prodajo investicijskih skladov Skupine KD Group.

23. november 2005

Družba KD Holding d. d. po pogodbi, sklenjeni 18. novembra 2005 med družbo KD Holding d. d., Ljubljana in družbo Infond Holding d. d., Maribor, pridobi 133.492 navadnih delnic družbe izdajatelja Delo, časopisno in založniško podjetje, d. d., Ljubljana, z oznako DELR in tako postane imetnik 19,99-odstotnega deleža v družbi.

28. november 2005

Uprava družbe KD Holding d. d. v sodelovanju z Abanko Vipo d. d., ki je izvedla organizacijo in prodajo, uspešno zaključi prodajo obveznic II. izdaje KD Holding.

30. november 2005

Uprava družbe KD Holding d. d. prejme dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije z dne 23. novembra 2005 za organizirano trgovanje z obveznicami 1. izdaje, in sicer s 400.000 obveznicami na ime, po nominalni vrednosti 100 EUR, v skupnem nominalne m znesku 40.000.000 EUR.

KD Securities, EAD, Bolgarija, prejme dovoljenje bolgarske Komisije za trg vrednostnih papirjev in je 27. decembra vpisana v bolgarski sodni register.

22. december 2005

KD Investments d. o. o. prejme Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil v sodni register vpisan akt o ustanovitvi KD Investments d. o. o. in da je edini družbenik KD Holding.

28. december 2005

V sodni register se vpiše nova zavarovalnica Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d.