Zgodovina

2004

16. januar 2004

KD Holding d. d. proda svoj lastniški delež v časopisni hiši Dnevnik.

17. januar 2004

Jadrnica Shipman 50, ki jo je v celoti načrtovala in izdelala družba Seaway Group d. o. o., prejme na navtični razstavi v Düsseldorfu najprestižnejše navtično priznanje, naslov Evropske jadrnice leta 2003.

22. januar 2004

Otvoritev tretjega kinocentra Kolosej v Sloveniji, v Celju.

18. marec 2004

V Grand Hotelu Union poteka slavnostna podelitev certifikatov ISO za družbe KD Group d. d., KD Holding d. d. in KD Investments d. o. o.

14. april 2004

KD Investments d. o. o. prejme ugotovitveno odločbo ATVP-ja o tem, da je družba uskladila svoje poslovanje z določbami ZISDU-1.

30. april 2004

V vzajemne sklade KD vplača 50-tisoči vlagatelj.

1. junij 2004

Finančne točke preidejo pod okrilje borznoposredniške družbe KD BPD, d. o. o. (prej v okviru KD Investments d. o. o.), ki prestrukturira poslovanje svojih 14 prodajnih enot KD in jih zaradi njihove razširjene ponudbe razdeli na:
• 5 Pooblaščenih prodajnih enot KD (Bled, Murska Sobota, Žalec, Tolmin in Krško), kjer lahko vlagatelji pristopijo k posebnim vzajemnim skladom KD in
• 9 Finančnih točk, kjer so vlagateljem na voljo informacije in pristop k večini slovenskih (posebnih) vzajemnih skladov, možnost oddaje naročil za nakup in prodajo vrednostnih papirjev, sklenitev individualnega upravljanja premoženja in sklenitev vseh vrst zavarovanj zavarovalniške hiše Slovenica d. d.

14. junij 2004

KD Investments d. o. o. dobi dvočlansko upravo. Nadzorni svet na seji 15. aprila 2004 za članico uprave družbe imenuje Dušanko Malerič. Od dneva imenovanja nove članice uprave dosedanji direktor Roman Androjna opravlja funkcijo predsednika uprave.

17. junij 2004

Otvoritev četrtega slovenskega kinocentra Kolosej v Sloveniji, v Mariboru.

20. avgust 2004

Delničarji finančnih družb KD Holding d. d. in KD Naložbe d. d. sprejmejo, na ločenih skupščinah delničarjev, sklep o pripojitvi družbe KD Naložbe d. d. k družbi KD Holding d. d. Pogodba o pripojitvi je bila podpisana 24. junija 2004. Pripojitev je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 27. oktobra 2004. 5. novembra 2004 je KDD izvedla zamenjavo delnic KDPN za KDHR v centralnem registru vrednostnih papirjev.

15. september 2004

V Čakovcu odpre vrata druga Finančna točka hrvaške družbe za upravljanje KD Investments d. o. o., Zagreb.

27. oktober 2004

KD Investments d. o. o. podpiše pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z Abanko Vipa d. d. za posebne vzajemne sklade Galileo, Rastko in KD Bond ter posebno investicijsko družbo KD ID d. d., ki postane veljavno sklenjena 8. novembra 2004, ko ATVP izda dovoljenje.

11. oktober 2004

Skupna sredstva v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih KD presežejo 90 milijard tolarjev.

21. oktober 2004

Seaway Group d. o. o. v Portorožu splovi prestižno jahto Skagen 50, ki je že drugi Seawayev lastni produkt (kreacija in lastna proizvodnja).

11. november 2004

KD Investments d. o. o. prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 8. novembra 2004, s katero Agencija ugotavlja, da je družba uskladila poslovanje posebnega vzajemnega sklada Rastko, katerega ime se po novem glasi KD Rastko, delniški vzajemni sklad, z določbami ZISDU-1.

6. december 2004

KD Investments d. o. o. prejme Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 3. decembra 2004, s katero Agencija ugotavlja, da je družba uskladila poslovanje posebnega vzajemnega sklada KD Bond, katerega ime se po novem glasi KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, z določbami ZISDU-1.

17. december 2004

V Bolgariji prične lokalna družba za upravljanje KD Investments EAD, Sofija, s prodajo in trženjem investicijskega sklada KD Pelikan.

22. december 2004

KD Group d. d. pridobi dovoljenje slovaškega regulatorja, slovaške agencije za trg vrednostnih papirjev (UFT) za ustanovitev lokalne družbe, z dejavnostjo upravljanja investicijskih skladov.

29. december 2004

Luksemburška agencija za trg vrednostnih papirjev – CSSF izda dovoljenje za ustanovitev KD DeLux SICAV Luksemburg, investicijskega sklada odprtega tipa s spremenljivim osnovnim kapitalom. Sklad je registriran na pristojnem sodišču v Luksemburgu 30. decembra 2004.