Zgodovina

1994

24. februar 1994

Podpis statuta Kmečke družbe, družbe za upravljanje investicijskih skladov, d. d.

Ustanovitelji:
• 72 odstotkov - Slovenska zadružna kmetijska banka d. d. (danes Deželna banka Slovenije d. d.)
• 25 odstotkov - PM&A, investicijsko podjetje, d. o. o.
• 3 odstotki - 70 fizičnih oseb

4. marec 1994

Ustanovna skupščina Kmečke družbe d. d. in prva seja začasnega nadzornega sveta.

Sprejeti sklepi:
• imenovanje uprave: Matjaž Gantar, direktor
• izvolitev nadzornega sveta družbe:
- Milan Kneževič, predsednik
- Dr. Zvone Vodovnik, namestnik predsednika
- Janez Bojc, član
- Branko Mihovec, član
- Franci But, član
- Franc Fašalek, član
- Cirilj Smrkolj, član
- Ernest Ribič, član
• sprejem statuta
• potrditev ustanovitvenega poročila, podpisanega 24. februarja 1994

Sedež družbe je na Miklošičevi ulici 4, v središču Ljubljane. Kasneje družba prenese večino svojega poslovanja na novo lokacijo, na Slovensko cesto 30 v Knafljev prehod.

7. marec 1994

Vpis prve emisije rednih delnic (10.000 delnic) Kmečke družbe d. d., z nominalno vrednostjo 10.000 tolarjev (osnovni kapital znaša 100 milijonov tolarjev).

11. marec 1994

Vpis ustanovitve Kmečke družbe d. d. v sodni register.

7. julij 1994

Kmečka družba d. d. pridobi s strani ATVP dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.

11. julij 1994

Podpis statuta PID Kmečki sklad 1 d. d.:
• vpis in vplačilo delnic: od 1. avgusta 1994 do 1. februarja 1995
• število delničarjev: 32.685
• število delnic: 9.490.000
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev
• osnovni kapital: 9.490.000.000 tolarjev
• uprava: Vlado Podlogar, direktor
• nadzorni svet (NS): Zdravko Počivavšek, predsednik, Ivica Koren, namestnica predsednika,
prof. dr. Anton Hauc, član

ATVP izda 20. julija 1994 dovoljenje za ustanovitev PID KS 1 d. d. 7. februarja 1995 sledi vpis pooblaščene investicijske družbe KS 1 v sodni register.

7. november 1994

Podpis statuta PID Kmečki sklad 2 d. d.:
• vpis in vplačilo delnic: od 8. decembra 1994 do 7. junija 1995
• število delničarjev: 35.089
• število delnic: 9.490.000
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev
• osnovni kapital: 9.490.000.000 tolarjev
• uprava: Zvone Ivanušič, direktor
• nadzorni svet: Magdalena Korent, predsednica, Ivan Rotdajč, namestnik predsednice, prof. dr. Jože Hobič, član

30. november 1994

ATVP izda dovoljenje za ustanovitev PID KS 2 d. d. 21. junija 1995 sledi vpis pooblaščene investicijske družbe KS 2 v sodni register.