Zgodovina

2023

Pomembnejši dogodki v letu 2023:

  • Dne 6. 2. 2023 je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance za prenos imetništva 100 % poslovnih deležev v družbah Onisac d. o. o. in Astraea d. o. o. v lastništvo družbe KD Priložnost d.o.o. Prenos lastništva je bil v sodniregister vpisan z dnem 27. 2. 2023.
  • Delničarji so 11. 4. 2023 na 32. skupščini KD Group za člana upravnega odbora KD Group za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 18. 4. 2023, imenovali mag. Gregorja Slugo.
  • Delničarji so se 20. 4. 2023 na 33. skupščini KD Group seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2022 in poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d. d. v poslovnem letu 2022. Sprejeli so sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2022, in sicer da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih ter sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za 12.405.550,25 evrov. Sklep o znižanju osnovnega kapitala je bil v sodni register vpisan dne 24. 4. 2023. Po zmanjšanju znaša osnovni kapital 59.618.719,49 evrov in je razdeljen na 2.157.487 imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Izplačilo delničarjem je bilo skladno s 375. členom ZGD-1 izvedeno po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
  • Upravni odbor družbe KD Group je na seji dne 30. 8. 2023 za glavnega izvršnega direktorja ponovno imenoval mag. Gregorja Slugo, s pričetkom mandata dne 2. 9. 2023 in za mandatno dobo štirih let.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.