Osebna izkaznica

Firma (ime) družbe: KD Group, finančna družba, d. d.
Skrajšana firma družbe: KD Group d. d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 5112 799
E-pošta: info@kd-group.si
Spletna stran: www.kd-group.com
Dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov
Osnovni kapital: 59.618.719,49 EUR
Matična številka: 1585126000
Davčna številka: 66296374
LEI koda:  549300BYRMGEH57IQL04
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2000/15252 z dne 3. 1. 2001, št. reg. vl. 1/34049/00
Transakcijski račun: 0400-00276149920, odpri pri Nova KBM d.d.
33000-6629637457, odprt pri Addiko Bank d.d.

Dejavnosti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več