Družbena odgovornost

AS Fundacija

Znanje je temelj uspeha. To je vodilo in stalnica delovanja ustanove vse od njene ustanovitve, njeno temeljno poslanstvo pa pomoč nadpovprečno nadarjenim mladim posameznikom pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture.
Njen namen je dobrodelen, splošno koristen in trajen. Svoje temeljno poslanstvo dopolnjuje in uresničuje tudi z zagotavljanjem  denarne in materialne pomoči  socialno ogroženim ali drugače prizadetim osebam, s podporo organizacijam, društvom in združenjem, katerih delovanje je usmerjeno v nudenje pomoči ogroženim in pomoči potrebnim, z denarno in materialno pomočjo nerazvitim ali slabše razvitim slovenskim občinam in regijam za namene spodbujanja in omogočanja izobraževanja in razvoja otrok, z organizacijo ali so-organizacijo različnih dobrodelnih akcij ter sodelovanjem pri dobrodelnih akcijah v primeru različnih naravnih in drugih hujših nesreč ali katastrof ter nudenjem denarne pomoči za druge dobrodelne namene.

Zgodovina

Ustanovo je, na pobudo Matjaža Gantarja, 4. novembra 1995, kot Ustanovo Ajdo Fundacijo, soustanovila Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov d.d. (danes: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.).
Sprva pod imenom Ajda Fundacija je ustanova pomagala pri izobraževanju vlagateljev v sklade svoje ustanoviteljice, Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d. in njihovih otrok z nadpovprečnimi rezultati, ki si šolanja zaradi slabega socialnega položaja sami ne bi mogli omogočiti. V letih delovanja, od ustanovitve dalje, s krajšimi  obdobji zmanjšane aktivnosti zaradi pomanjkanja sredstev, je ustanova do danes podelila finančno pomoč številnim posameznikom, od tega večini za celotno, štiri do pet letno obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija.
Z razširitvijo svojega delovanja, pod imenom KD Fundacija, ter ob izdatni pomoči družb v Skupini KD, tako finančni kot organizacijski, se je ustanova aktivno vključevala tudi v odmevne družbeno odgovorne in humanitarne akcije, tako v Sloveniji kot tudi v državah, kjer so delovale ali delujejo družbe Skupine KD.
Tudi pod novim imenom, ki sledi aktualni poslovni strategiji Skupine KD, AS Fundacija nadaljuje svoje temeljno poslanstvo, njena prva naloga pa ostaja pomoč talentiranim mladim posameznikom, ki jim z dodeljevanjem finančne pomoči omogoča študij na najboljših univerzah po vsem svetu.
Ustanova AS Fundacija je pravna oseba. Njen sedež je na Dunajski cesti 63 v Ljubljani.

Vodenje in nadzor AS Fundacije

Organa ustanove sta uprava in nadzorni svet.
4-članski upravi predseduje Gabrijel Škof, člani pa so Matija Šenk, Mojca Ribič Gantar in Luka Podlogar.
Predsednica nadzornega sveta je Mojca Kek, člana pa Karmen Mavrič in Jure Kvaternik.
Članstvo v vseh organih ustanove in delo v ustanovi je dobrodelno, zato člani v organih ustanove niso upravičeni do sejnin oziroma drugih nadomestil, razen povračila potnih stroškov.

Aktivnosti v letu 2019

  • Na glasbeni akademiji Codarts v Rotterdamu na Nizozemskem študij četrto leto uspešno nadaljuje Domen Cizej, tolkalist.
  • Miha Gantar, jazz pianist, svojo glasbeno pot nadaljuje na ameriški univerzi za upodabljajočo umetnost in jazz, The New School v New Yorku.
  • Luka Benčič, jazz kontrabasist, v zadnjem letniku zaključuje študij na Akademiji za glasbo v Amsterdamu.
  • V študijskem letu 2019/2020 je uspešen tudi Peter Vode, študent jazz vokala v četrtem letniku dodiplomskega študija na Konservatoriju New England v Bostonu, ZDA.
  • AS Fundacija ostaja podpornica bratov Šalej. Jakob Šalej je v letu 2019 zaključil redno izobraževanje in ga kot absolvent sklepa s pripravo magistrske naloge na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Matija Šalej pa redno izobraževanje zaključuje kot študent drugega letnika magistrskega študija na Copenhagen Business School na Danskem.