Javne objave

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, upravni odbor družbe sklicuje 31. skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek, dne 12.7.2022 ob 9.30 uri  na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je bil dne 7.6.2022 objavljen v časopisu Dnevnik. Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije ter gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2021, Poročilom o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021, Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.  je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d.,  Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 7.6.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav še najmanj 5 let od dne objave.


KD Group d.d.
Upravni odbor

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več