Zgodovina

2021

Pomembnejši dogodki v letu 2021:

  • Upravni odbor družbe KD Group je dne 3. 3. 2021 sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 180.126 lastnih delnic. Osnovni kapital se zaradi umika lastnih delnic zmanjša za 6.013.219,83 evra in po izvedenem zmanjšanju znaša 72.024.269,74 evra. Znižanje osnovnega kapitala je bilo dne 8. 3. 2021 vpisano v sodni register.
  • Na 28. skupščini delničarjev družbe KD Group d. d., ki je bila izvedena 5. 3. 2021, so delničarji za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči z dnem 11. 3. 2021, za člana upravnega odbora imenovali Matijo Gantarja.
  • Delničarji so se 9. 6. 2021 na 29. skupščini KD Group seznanili z letnim poročilom za leto 2020 ter potrdili predlog delitve bilančnega dobička. Del bilančnega dobička v višini 24.811.100,50 evrov se je tako uporabil za izplačilo dividend, kar je z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znašalo bruto vrednost 11,50 evrov na delnico. Skupščina je upravnemu odboru družbe izdala pooblastilo za nakup lastnih delnic. Za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči z dnem 18. 11. 2021, je skupščina za člane upravnega odbora imenovala Aleksandra Sekavčnika, Tomaža Butino, Aljošo Tomaža in Katarino Valentinčič Istenič. Skupščina se je seznanila tudi s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.
  • Kino center Maribox je dne 3. 6. 2021 ponovno odprl vrata svojih kinodvoran.
  • Upravni odbor je na seji dne 29. 10. 2021 imenoval predsednika upravnega odbora Aleksandra Sekavčnika in za novo štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 18. 11. 2021, izvršnega direktorja Zorana Boškovića.
  • Dne 22. 11. 2021 je upravni odbor družbe prejel zahtevo delničarja KD, finančna družba, d. d. za sklic skupščine, na kateri bi se glasovalo o izključitvi manjšinskih delničarjev in umiku delnic z organiziranega trga.
  • Delničarji so 28. 12. 2021 na 30. skupščini KD Group sprejeli prenos vseh delnic KDHR, ki niso v imetništvu glavnega delničarja, t.j. 57.394 delnic KDHR, na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 44,90 EUR za vsako delnico KDHR.
  • Na 30. skupščini dne 28. 12. 2021 je bil sprejet sklep o umiku 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga. Sklep začne veljati z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, učinkuje pa z dnem vpisa tega sklepa o umiku v 2.157.487 delnic KDHR z organiziranega trga v sodni register.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.